Προστασία προσωπικών δεδομένων και μέσα μαζικής ενημέρωσης (Κατευθυντήριες γραμμές)

Οδηγός για τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι δημοσιογράφοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης Τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης» συζήτησαν και ενέκριναν η Επιτροπή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Κοινωνίας της Πληροφορίας και η Συμβουλευτική Επιτροπή της Σύμβασης 108 του…