ΕΣΠΔ: Οδηγίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο συμβάσεων online υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκαν στην ελληνική γλώσσα οι κατευθυντήριες γραμμές 2/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμβάσεων επιγραμμικών (online) υπηρεσιών. Σύμφωνα με το ΕΣΠΔ, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ προβλέπει νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για…